Vedtægter for Landsforeningen til bevaring af Fotografier og Film


Vedtægter for Landsforeningen til bevaring af Fotografier og Film

 § 1.
Foreningens navn er Landsforeningen til bevaring af Fotografier og Film (LFF).
Foreningen er stiftet 1951 som Landsudvalget for indsamling af gamle fotografier.
Landsforeningen til bevaring af Fotografier og Film er en landsdækkende forening for offentlig drevne samlinger, der indsamler og bevarer fotografier og film.

§ 2.
Foreningens formål er:

 • at fremme interessen for bevaring af fotografier og film og for disses historiske, kulturhistoriske og kunstneriske værdier.
 • at fremme indsamling af fotografier og film til offentlige samlinger.
 • at koordinere samarbejdet mellem foreningens medlemmer med hensyn til indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af fotografier og film og at fremme dette formål gennem etableringen af et fælles, nationalt fotosekretariat.
 • at fremme oprettelsen af en fælles, national billeddatabase.
 • at fremme samarbejdet med offentlige myndigheder, med beslægtede foreninger, organisationer og institutioner og med andre interessenter.

§ 3.
Som medlemmer kan optages offentligt drevne samlinger, der indsamler og bevarer fotografier og film.
Enkeltpersoner, øvrige samlinger og institutioner samt organisationer kan optages i foreningen som associerede medlemmer. Associerede medlemmer kan deltage i foreningens møder og i generalforsamlingen, men uden stemmeret.
Associerede medlemmer kan efter opfordring fra bestyrelsen deltage i foreningens arbejdsgrupper m.v.
Anmodning om medlemsskab fremsættes til bestyrelsen.
Afslag på anmodning om medlemsskab kan indbringes for generalforsamlingen efter samme regler som indkomne forslag til generalforsamlingen.

§ 4.
Foreningens bestyrelse består af elleve medlemmer. Seks af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen resterende fem medlemmer udpeges af Dansk Kulturhistorisk Museumsforening, Sammenslutningen af Lokalarkiver, Organisationen af Danske Arkiver, Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Filminstitut, som hver udpeger ét medlem. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for to år, således at der i lige år vælges tre og i ulige år tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges endvidere årligt to suppleanter. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtager denne det udtrådte medlems valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der refererer til bestyrelsen.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst én måneds varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Arbejdsplan.
  5. Indkomne forslag.
  6. Budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen udsendes til medlemmerne sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punktet indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme, som afgives af den, der er bemyndiget hertil af den pågældende medlemsinstitution.
Valgbar på generalforsamlingen er personer, som har tilknytning til en medlemsinstitution.
Afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, jfr. dog § 7 og 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, men skal desuden indkaldes senest 14 dage efter, at mindst en femtedel af medlemmerne ved henvendelse til formanden har anmodet herom med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i øvrigt efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 6.
Landsforeningens virksomhed finansieres ved kontingenter, offentlige tilskud, tilskud fra fonde, salg af egne publikationer og lignende.
For medlemsskab af foreningen og for associeret medlemskab betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Der vælges årligt to revisorer.

§ 7.
Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling og kun, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 8.
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire og højst otte ugers mellemrum. På begge generalforsamlinger kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.
Ved opløsning skal generalforsamlingen tage beslutning om anvendelse af foreningens midler og anbringelse af foreningens arkiv.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 10. juni 2008.

Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i Landsforeningen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s