Vedtægter

Vedtægter for LFF- Landsforeningen til bevaring af foto og film.

 • 1.
  Foreningens navn er LFF- Landsforeningen til bevaring af foto og film.
  LFF er en landsdækkende forening for institutioner der er berettigede til at være medlemmer af Organisationen Danske Museer, Sammenslutningen af Lokalarkiver, Organisationen Danske Arkiver samt andre offentligt finansierede institutioner, der indsamler, bevarer, formidler eller forsker i fotografier og film.
 • 2.
  Foreningens formål er:
 • at fremme interessen for indsamling, bevaring, formidling af og forskning i fotografier og film og for disses historiske, kulturhistoriske og kunstneriske værdier.
 • at udvikle og sprede viden om indsamling, bevaring og formidling af, samt forskning i fotografier og film gennem afholdelse af seminarer og kurser, publikationer, hjemmeside m.v.
 • at styrke den faglige og videnskabelige debat og fremme udveksling om den kunst- og kulturhistoriske betydning af fotografier og film.
 • at fremme nationalt og internationalt samarbejde med foreninger, organisationer, institutioner og andre interessenter med samme eller lignende formål.
 • 3.
  Som ordinære medlemmer kan optages de i §1 nævnte institutioner.
  Enkeltpersoner, øvrige samlinger og institutioner samt organisationer kan optages i foreningen som associerede medlemmer. Associerede medlemmer kan deltage i foreningens møder og i generalforsamlingen, men uden stemmeret.
  Associerede medlemmer kan efter opfordring fra bestyrelsen deltage i foreningens arbejdsgrupper m.v.
  Anmodning om medlemskab fremsættes til bestyrelsen.
  Spørgsmål om medlemskab kan indbringes for generalforsamlingen efter samme regler som indkomne forslag til generalforsamlingen.
 • 4.
  Foreningens bestyrelse består af elleve medlemmer. Seks af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen resterende fem medlemmer udpeges af Organisationen Danske Museer, Sammenslutningen af Lokalarkiver, Organisationen Danske Arkiver, Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Filminstitut, som hver udpeger ét medlem. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for to år, således at der i lige år vælges tre og i ulige år tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges endvidere årligt to suppleanter. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtager denne det udtrådte medlems valgperiode.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der refererer til bestyrelsen.
 • 5.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april kvartal.
  Generalforsamlingen indkaldes med mindst én måneds varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Arbejdsplan.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget og fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisorer.
 10. Eventuelt.

Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen udsendes til medlemmerne sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punktet indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme, som afgives af den, der er bemyndiget hertil af den pågældende medlemsinstitution.
Valgbar på generalforsamlingen er personer, som har tilknytning til en medlemsinstitution.
Afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, jfr. dog § 7 og 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, men skal desuden indkaldes senest 14 dage efter, at mindst en femtedel af medlemmerne ved henvendelse til formanden har anmodet herom med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i øvrigt efter samme regler som ordinær generalforsamling.
I helt særlige tilfælde, hvor afholdelse af en generalforsamling med fysisk fremmøde ikke er mulig, kan bestyrelsen beslutte, at denne afholdes virtuelt.

 • 6.
  LFF’s virksomhed finansieres ved kontingenter, offentlige tilskud, tilskud fra fonde, salg af egne publikationer og lignende.
  For medlemskab af foreningen, ordinært eller associeret, betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Der vælges årligt to revisorer.

 • 7.
  Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling og kun, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 • 8.
  Opløsning af foreningen kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire og højst otte ugers mellemrum. På begge generalforsamlinger kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.
  Ved opløsning skal generalforsamlingen tage beslutning om anvendelse af foreningens midler og anbringelse af foreningens arkiv.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 20. januar 2022.

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s